Warunki współpracy

Regulamin sprzedaży SCALAK s.c. J.Różowski, D.Choroś, A.Wiśniewska do odbiorców tylko krajowych 

1.Zakres stosowania

1.1. Niniejszy regulamin sprzedaży jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i obowiązuje jako integralna część każdej umowy kupna-sprzedaży zawieranej z firmą SCALAK s.c. J.Różowski, D.Choroś, A.Wiśniewska 04-087 Warszawa, ul. Igańska 11, NIP 5260108286; SCALAK s.c. J.Różowski, D.Choroś, A.Wiśniewska zwanym dalej Sprzedawcą. Odstępstwa od tego regulaminu wymagają pod rygorem nieważności, pisemnego potwierdzenia Sprzedawcy.

1.2. Regulamin nie obejmuje sprzedaży realizowanej do konsumentów. W przypadku sprzedaży konsumenckiej zastosowanie ma Regulamin zamieszczony na stronie internetowej sklepu internetowego należącego do SCALAK s.c. J.Różowski, D.Choroś, A.Wiśniewska.

1.3. Sprzedający publikuje Regulamin na stronie internetowej www.scalak.com.pl , udostępniając tym samym warunki tego regulaminu Kupującemu przed zawarciem Umowy. Kupujący może kopiować Regulamin ze strony internetowej Sprzedającego, a także go przechowywać i odtwarzać.

2. Zawarcie umowy

2.1. Oferta Sprzedawcy powinna być przyjęta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych, jeżeli została złożona e-mailem, listownie lub w inny sposób pośredni. Oferta złożona w obecności drugiej strony lub za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. telefonicznie) przestaje wiązać, gdy nie została przyjęta w ciągu 2 godzin od chwili złożenia. Zamówienie Kupującego dokonane e-mailem, listownie lub telefonicznie poczytuje się przyjęcie oferty. Sprzedawca może żądać potwierdzenia złożonego zamówienia na piśmie. W takim wypadku umowę poczytuje się za zawartą po otrzymaniu przez Sprzedawcę pisemnego potwierdzenia.

2.2. Oferta Sprzedawcy może być przyjęta tylko bez zastrzeżeń. Przyjęcie oferty dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści poczytuje się za nową ofertę.

2.3. Jeżeli Kupujący złoży w dowolny sposób zamówienie pomimo braku oferty, Sprzedawca może je przyjąć poprzez dokonanie w ciągu 14 dni potwierdzenia zamówienia e-mailem, listownie lub telefonicznie lub poprzez dostarczenie Kupującemu w tym okresie zamówionych towarów. Zamówienie Kupującego poczytuje się w takim wypadku za ofertę zakupu. Sprzedawca może żądać potwierdzenia złożonego zamówienia na piśmie, które jest wtedy uważane za ofertę zakupu.

2.4. Wystawienie towaru na stronie internetowej Sprzedawcy, nawet z oznaczeniem ceny, nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamówienie Kupującego na towar uwidoczniony na stronie internetowej może być dokonane przez stronę WWW (sklep internetowy), e-mailem, listownie lub telefonicznie. Zamówienie Kupującego poczytuje się w takim wypadku za ofertę zakupu. Sprzedawca może żądać potwierdzenia złożonego zamówienia na piśmie, które jest wtedy uważane za ofertę zakupu. Sprzedawca jest związany ofertą Kupującego, jeżeli potwierdzi jego ofertę zakupu w dowolny sposób. Kupujący wysyłając zamówienie godzi się na wyłączenie obowiązków określonych w Art. 661 § 2 - § 3 kodeksu cywilnego.

3. Zdjęcia, rysunki, dokumentacja techniczna i inne

3.1. Zdjęcie, rysunki, dokumentacja techniczna i finansowa publikowane w jakikolwiek sposób jak i niepublikowane pozostają własnością Sprzedawcy. Bez jego wyraźnego pisemnego zezwolenia dokumenty te lub ich części nie mogą być kopiowane, powielane ani też przekazywane do wiadomości osób trzecich.

3.2. Wykorzystanie przez Sprzedawcę dostarczonych przez Kupującego dokumentów takich jak rysunki, szablony, wzory itp. nie może naruszać praw osób trzecich; w takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zaspokojeniem roszczeń osób trzecich. Sprzedawca nie jest zobowiązany do sprawdzania istnienia ewentualnych praw osób trzecich.

3.3. Wszelkie zdjęcia, rysunki, dane techniczne, rozwiązania techniczne i programowe, a także ceny ujawnione przez Sprzedawcę na stronie WWW. stanowią przedmiot jego praw wyłącznych i jako takie nie mogą być utrwalane, kopiowane, przenoszone, ani w inny sposób wykorzystywane bez wiedzy i zgody Sprzedawcy.

3.4. Dostarczone bezpłatnie próbki są przedmiotem użyczenia na czas nieoznaczony i pozostają własnością Sprzedawcy. W związku z tym nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez zgody Sprzedawcy. Koszty przesyłki próbek obciążają Kupującego.

4. Warunki dostawy towarów

4.1. Towar znajdujący się w magazynie Sprzedawcy jest dostarczany niezwłocznie po złożeniu zamówienia, nie później jednak w ciągu 3 dni roboczych. W pozostałych przypadkach towar jest dostarczany w terminie indywidualnie uzgodnionym, albo w terminie określonym na potwierdzeniu zamówienia. Terminy dostaw uwidocznione na stronie WWW. są tylko terminami orientacyjnymi.

4.2. Wykonanie umowy następuje w miejscu wskazanym przez Kupującego w zamówieniu. W braku oznaczenia miejsca dostawy towar jest dostarczany do miejsca głównej siedziby Kupującego.

4.3. Sprzedawca może uzależnić realizację dostawy od wpłacenia przez Kupującego należności we wskazanej wysokości. Dostawa nie zostanie zrealizowana również wtedy, gdy zamówienie Kupującego przekracza przyznany mu limit kredytu, do czasu uiszczenia należności za towary wcześniej dostarczone. Dostawa może być również wstrzymana w razie, gdy powstaną wątpliwości co do wypłacalności Kupującego.

4.4. W razie wątpliwości poczytuje się, że należność uiszczona przez Kupującego przed wydaniem towaru jest zadatkiem w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego, nawet wtedy, gdy zostanie określona jako zaliczka.

4.5. Z chwilą wydania towaru na Kupującego przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem, w tym w szczególności obciążają go koszty przesłania i ubezpieczenia za czas przewozu, a także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Jeżeli towar jest dostarczany przez przewoźnika, wydanie towaru następuje z chwilą wydania go przewoźnikowi. Dotyczy to w szczególności przesyłek wysłanych pocztą oraz przez kuriera. W innych wypadkach wydanie następuje z chwilą, gdy towar opuści magazyn Sprzedawcy.

4.6. Jeżeli Sprzedawca nie otrzyma na czas od swojego dostawcy zamówionych przez Kupującego towarów, zawiadomi on o tym Kupującego wyznaczając nowy termin dostawy. Jeżeli Kupujący nie ustosunkuje się to tego nowego terminu w ciągu 3 dni roboczych, to poczytuje się, że zaakceptował nowy termin podany przez Sprzedawcę. Roszczenia Kupującego z tytułu opóźnionej dostawy są w takim wypadku wyłączone. Jeżeli opóźnienie lub niewłaściwe wykonanie dostawy na rzecz Sprzedawcy dotyczy jedynie części zamówionych przez Kupującego towarów, stosuje się także powyższe warunki.

4.7. W razie odmowy zaakceptowania przez Kupującego nowego terminu poczytuje się, że Kupujący odstąpił od umowy. W takim wypadku wyłączone są roszczenia odszkodowawcze Kupującego.

4.8. Dostawy częściowe są dopuszczalne. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wcześniejszego dostarczenia towaru, przed uzgodnionym terminem.

5. Ceny

5.1. Podane w ofertach ceny są cenami netto loco magazyn Sprzedawcy. Ceny te nie obejmują kosztów dostawy oraz podatku VAT.

5.2. Jeżeli czas między dniem zawarcia umowy i określonym w tej umowie terminem dostawy wynosi więcej niż 14 dni, Sprzedawca jest uprawniony do zastosowania cen aktualnych w dniu wydania towaru.

5.3. Jeżeli czas między wydaniem towaru a zapłatą przekracza 30 dni Sprzedawca jest uprawniony do zwaloryzowania uzgodnionej ceny według aktualnego, średniego w dniu płatności kursu dolara USA lub EURO, wg tabeli NBP, w zależności od tego, w której z tych walut był zakupiony towar dostarczony do Kupującego.

5.4. W przypadku opakowań szczególnych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość oddzielnego doliczenia ceny opakowania.

6. Zapłata ceny

6.1. Zapłata ceny następuje na warunkach określonych w umowie przed dostarczeniem towaru, za pobraniem lub po dostarczeniu towaru.

6.2. Jeżeli w umowie ustalono płatność przed dostawą, to towar może być wydany dopiero po dokonaniu zapłaty, gdy należność wpłynie na rachunek bankowy lub do kasy Sprzedawcy.

6.3 Jeżeli zapłata ma być dokonana po dostawie, w braku wyznaczenia innego terminu na fakturze lub w innym dokumencie, powinna nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

6.4. Sprzedający ma prawo do zmiany warunków płatności w przypadku stwierdzenia zagrożenia, że Kupujący nie wywiąże się ze zobowiązań finansowych wynikających z umowy sprzedaży.

6.5. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą, do dnia jej dokonania naliczane są odsetki za każdy dzień opóźnienia w wysokości czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

6.6. Płatności gotówkowe mogą być dokonywane tylko w kasie Sprzedawcy za potwierdzeniem dokumentem kasowym. Płatności dokonywane w inny sposób są dokonywane na ryzyko Kupującego.

6.7. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy lub datę wpłaty w kasie Sprzedawcy.

6.8. Niezależnie od dochodzenia odsetek za opóźnienie w zapłacie, Sprzedawca może odstąpić od umowy. W takim wypadku odsetki naliczane są do dnia odstąpienia od umowy.

7. Rękojmia za wady

7.1. Kupujący powinien niezwłocznie sprawdzić dostarczone towary i niezwłocznie zawiadomić o stwierdzonych wadach lub brakach ilościowych. Wady powinny być szczegółowo opisane, a jeżeli jest to technicznie możliwe, to powinny być podane parametry techniczne, które nie są spełnione oraz jak daleko odbiegają od podanych przez producenta. Jeżeli wady są widoczne, to powinny być załączone zdjęcia, które to dokumentują. W razie, jeżeli informacje podane przez Kupującego nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca może żądać przesłania części lub nawet całego towaru dotkniętego wadami. W razie niedopełnienia tych czynności Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi.

7.2. Wady ukryte powinny być wykryte nie później niż w ciągu 3 miesięcy od chwili wydania towaru, a Kupujący powinien o nich zawiadomić Sprzedawcę niezwłocznie po ich wykryciu. Po tych terminach Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi.

7.3. Sprzedawca obowiązany jest rozpatrzyć reklamację bez nieuzasadnionego opóźnienia, nie dłużej niż w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wad lub braków ilościowych. W przypadku konieczności przeprowadzenia badań specjalistycznych poza siedzibą Sprzedawcy, termin ten ulega wydłużeniu do jednego miesiąca. W razie stwierdzenia, że reklamacja była nieuzasadniona koszty badania towaru ponosi Kupujący.

7.4. W przypadku stwierdzenia wad lub braków ilościowych Kupujący może żądać usunięcia wad, dostarczenia towarów wolnych od wad, uzupełnienia braków ilościowych lub obniżenia ceny. Wybór jednego z tych uprawnień należy do Kupującego, jednak w razie zgłoszenia żądania usunięcia wad lub wymiany towaru na wolny od wad Sprzedawca ostatecznie ma prawo decyzji, czy wady usunie, czy wymieni towar na wolny od wad. Jeżeli Sprzedawca nie godzi się na wysokość obniżenia ceny według propozycji Kupującego, a strony nie dojdą do porozumienia, Sprzedawca ma prawo usunąć wady lub wymienić towar na wolny od wad. Koszty usunięcia wad, dostarczenia towarów wolnych od wad lub uzupełnienia braków ilościowych ponosi Sprzedawca.

7.5. Kupujący może odstąpić od umowy z powodu wad towaru lub braków ilościowych tylko wtedy, gdy usunięcie wad, wymiana towaru na wolny od wad lub uzupełnienie braków nie są możliwe w terminie 7 dni od uznania reklamacji Kupującego albo gdy wady były już usuwane lub towar wymieniany, ale nadal pozostał wadliwy. Kupujący nie może też odstąpić od umowy, gdy wady lub braki ilościowe są nieistotne.

7.6. Usunięcie wad, wymiana towaru na wolny od wad, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy dotyczą tylko towaru wadliwego, a nie całej partii towaru tego samego rodzaju a także towaru dostarczonego wraz z towarem wadliwym, chyba, że nie jest możliwe oddzielenie towaru wadliwego od niewadliwego. To samo dotyczy partii towaru, który nie został jeszcze dostarczony Kupującemu.

7.7. Kupującemu przysługują roszczenia odszkodowawcze za szkody poniesione w związku z wadami fizycznymi lub brakami ilościowymi towaru tylko wtedy, gdy Sprzedawca wyrządził Kupującemu szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

7.8. Rękojmia nie obejmuje wad powstałych na skutek niewłaściwego użycia, montażu, konserwacji oraz wad spowodowanych przez naprawy dokonywane przez Kupującego lub na jego zlecenie przez osoby trzecie.

8. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa

8.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność kontraktową na zasadach ogólnych tylko za szkodę wyrządzona z jego winy umyślnej lub w przypadku rażącego niedbalstwa. Dotyczy to także odpowiedzialności za osoby, którymi Sprzedawca się posłużył przy wykonaniu umowy.

8.2. W szczególności niezawinione przez Sprzedawcę strajki oraz lokaut (także wynikłe u jego dostawców), jak również inne niemożliwe do uniknięcia zakłócenia działalności przedsiębiorstwa i przypadki siły wyższej, na czas ich występowania, zwalniają Sprzedawcę od obowiązku wykonania dostawy. Jeżeli z powodu występowania powyższych zjawisk wykonanie przez Sprzedawcę dostawy stanie się ostatecznie niemożliwe, obowiązek dostawy wygasa.

8.3. Roszczenia odszkodowawcze są ograniczone do wyrównania typowych szkód w granicach rzeczywiście poniesionej straty z wyłączeniem utraconych korzyści.

8.4. W przypadku zwłoki Sprzedawcy, Kupujący może po upływie wyznaczonego przez siebie odpowiedniego terminu dodatkowego, związanego z oświadczeniem, że po upływie tego czasu rezygnuje on z zamówienia, odstąpić od umowy, jeżeli do dnia upływu tego terminu nie otrzyma informacji, że towar jest gotowy do wysyłki. Termin ten rozpoczyna bieg dopiero, gdy Sprzedawca otrzyma pisemne zawiadomienie Kupującego o wyznaczeniu dodatkowego terminu.

8.5. W przypadku zwłoki Kupującego w odbiorze towaru, Sprzedawca może postawić Kupującemu towar do dyspozycji w swoim magazynie, zakreślając ostateczny termin odbioru na piśmie. Po tym terminie towar uważa się za wydany, a Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę oraz koszty składowania towaru, nie mniejsze niż 20 PLN za dzień. Sprzedawca może też sprzedać zamówiony towar na rachunek kupującego, powinien jednak uprzednio wyznaczyć kupującemu dodatkowy termin do odebrania.

8.6. Kupujący powinien przetestować dostarczone towary, zanim zostaną zastosowane w seryjnej produkcji w połączeniu z innymi podzespołami, w celu ustalenia, czy ich współdziałanie jest zgodne z oczekiwaniami Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za współdziałanie dostarczonych towarów z innymi podzespołami, w urządzeniach, w których są montowane chyba, że zagwarantował to wyraźnie w formie pisemnej.

8.7. Kupujący jest wyłącznie odpowiedzialny za montaż, instalację i obsługę zakupionego towaru, a także za uzyskanie stosownych licencji czy certyfikatów wymaganych przy montażu, instalacji oraz obsłudze tego towaru.

8.8. W braku odmiennego pisemnego zastrzeżenia, zamówionych towarów nie wolno stosować w urządzeniach bądź systemach podtrzymujących życie, ludzkich implantach, urządzeniach lub systemach nuklearnych albo też w innych zastosowaniach, w których zawodność produktu może zagrozić życiu lub wywołać katastrofalne skutki. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności ani w stosunku do Kupującego, ani w stosunku do osób trzecich w przypadku naruszenia tych ograniczeń.

9. Zastrzeżenie własności

9.1. Do momentu dokonania całkowitej zapłaty ceny sprzedaży Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności dostarczonych towarów (towary zastrzeżone).

9.2. Kupujący przechowuje towary zastrzeżone nieodpłatnie.

9.3. Kupujący nie może zbywać towarów zastrzeżonych bez pisemnej zgody Sprzedawcy. W razie sprzedaży towaru przez kupującego Sprzedawca nabywa wszelkie prawa, które przysługują Kupującemu względem jego kontrahenta.

9.4. Kupujący musi ujawnić na żądanie Sprzedawcy kto jest nabywcą towarów zastrzeżonych oraz zawiadomić nabywcę o przejściu na Sprzedawcę wszelkich praw, w tym w szczególności do zapłaty za towar.

9.5. Sprzedawca upoważnia Kupującego do inkasowania na swój rachunek bankowy wierzytelności Sprzedawcy o zapłatę za towary zastrzeżone. Powyższe upoważnienie może być w każdej chwili odwołane. Kupujący jest zobowiązany odprowadzić zainkasowane sumy natychmiast na rzecz Sprzedawcy, jeżeli jego roszczenia są wymagalne.

9.6. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie informować Sprzedawcę o uszkodzeniach lub stracie towarów zastrzeżonych.

9.7. W przypadku opóźnienia w zapłacie lub innego naruszenia umowy przez Kupującego, Sprzedawca jest uprawniony do odebrania towarów zastrzeżonych. Koszty odebrania ponosi Kupujący. W celu odbioru towarów Kupujący umożliwi Sprzedawcy wstęp do wszystkich swoich pomieszczeń, w których zastrzeżone towary są składowane.

9.8. Zastawianie lub przywłaszczenie na zabezpieczenie przez Kupującego zastrzeżonych towarów bez pisemnego zezwolenia Sprzedawcy jest zabronione.

10. Nadzwyczajna zmiana stosunków

10.1 W razie nadzwyczajnej zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, a która uniemożliwia lub nadmiernie utrudnia wywiązanie się Sprzedawcy ze zobowiązania albo sprawia, że wykonanie zobowiązania groziłoby Sprzedawcy rażącą stratą, Sprzedawca może od umowy odstąpić. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków rozumie się w szczególności klęski żywiołowe, istotnie utrudniające transport zjawiska atmosferyczne, katastrofy, strajki, zamieszki, działania wojenne, ograniczenia o charakterze administracyjnym w handlu lub w przewozie, a także niekorzystne zmiany legislacyjne.

11. Rozstrzyganie sporów

11.1. Strony będą dążyły do polubownego załatwienia wszelkich sporów. Sprzedawca zobowiązuje się uznawać i rozstrzygać na korzyść Kupującego wszelkie reklamacje, jeśli są one wynikiem niezawinionego błędu lub omyłki Kupującego, a pozytywne rozstrzygnięcie reklamacji nie narazi Sprzedawcy na istotną stratę.

11.2. W razie jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, wszelkie spory rozstrzygać będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.

Zamknij